Emilian Walendzik

Zasady i przebieg mediacji

Podstawowe zasady postępowania mediacyjnego:

  • Dobrowolność – nikt nie ma prawa przymuszać kogokolwiek do mediacji.
  • Pufność – mediatora jest zobowiązany do tajemnicy.
  • Bezstronność – mediator nie popiera żadnej ze stron, pomaga jedynie obu stronom w osiąganiu korzyści z mediacji.
  • Neutralność – mediator nie może narzucać stronom własnych rozwiązań.
  • Akceptowalność – oznacza zgodę stron na osobę mediatora i warunki mediacji.

Skuteczność mediacji jako metody rozwiązywania konfliktów jest powiązana z ułatwiającym dojście do satysfakcjonującego dla obu stron porozumienia podziałem tej procedury na wyodrębnione etapy.

  • Wprowadzenie.
  • Przedstawienie konfliktu przez strony.
  • Omówienie potrzeb.
  • Poszukiwania rozwiązań.
  • Praca nad porozumieniem.

Mediacja może zakończyć się podpisaniem ugody mediacyjnej.

Emilian Walendzik

©2012-2017 All Rights Reserved